Villkorens omfattning

1.1Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller när Papilly AB (”Papilly”) tillhandahåller nätbaserade webbtjänster (”Webbtjänsten”) via ”www.papilly.com” eller dit annat riktat domännamn (”Webbplatsen”), till användare i Sverige (”Användaren”).
1.2Genom registrering av ett användarkonto (”Användarkonto”) ingår Användaren avtal med Papilly om rätten att använda Webbtjänsten i enlighet med Användarvillkoren. Användare som registrerar ett användarkonto intygar i och med registreringen att denne har tagit del av Användarvillkoret och att man förbinder sig att följa dem.
1.3Endast användare bosatta i Sverige och med svensk postadress äger rätt att använda Webbtjänsten.
1.4Om Användaren är ansluten till tjänsten via ett avtal mellan Användarens arbetsgivare och Papilly (”Företagsavtal”) gäller även Företagsavtalet utöver dessa Användarvillkor.

Webbtjänstens innehåll och Papillys ansvar

1.5Papilly erbjuder självhjälpstjänster som innebär att användaren själv på egen hand måste utföra ett arbete med sig själv. Papilly’s tjänster erbjuder stöd i det arbetet genom att lyfta fram procedurer och övningar som via vetenskap och klinisk praxis visat sig fungera för människor med de olika svårigheter som Papilly erbjuder tjänster för.
1.6Det innebär att den information som återfinns inom ramen för Webbplatsen och Webbtjänsten inte ska uppfattas som hälso- eller sjukvård. Papilly är inte en medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna Användaren medicinska råd eller ställa diagnoser. Papilly tillhandahåller endast självhjälp i bemärkelse att det förutsätts att Användaren inte förlitar sig på Webbtjänsten för att behandla sjukdomar eller skador.
1.7Papilly lämnar ingen garanti för att Användaren kommer att uppnå de av Användaren förväntade eller avsedda målen genom att använda Webbplatsen eller Webbtjänsten.
1.8Den information Användaren erhåller via Webbplatsen eller Webbtjänsten ska inte användas som ett substitut för råd, undersökning eller behandling från hälso- och sjukvård eller andra professionella inom de områdena Papilly’s tjänster täcker. Webbplatsen och Webbtjänsten är endast avsedd för friska vuxna personer.
1.9Tjänsten är avsedd för personer från 16 år och uppåt. Tjänsten kan användas i kombination med behandling eller andra insatser från Hälso- och Sjukvård eller andra professionella inom relevanta områden. Användaren ska i ett sådant fall rådfråga ansvarig behandlare eller läkare om lämpligheten i att använda tjänsten i dessa fall.

Användning och tillgänglighet

2.1Papilly ger Användaren rätt att använda Webbtjänsten givet att Användaren till fullo följer vad som angivits i dessa Användarvillkor och i rätt tid erlägger betalning.
2.2Rätten att använda Webbtjänsten upplåts av Papilly till Användaren som en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att använda Webbtjänsten och det material som presenteras där. Den upplåtna rätten att använda Webbtjänsten omfattar inte rätt att mångfaldiga material i Webbtjänsten eller att för andra förevisa Webbtjänstens innehåll i privata eller publika sammanhang.
2.3Licensen upplåts för Användarens personliga och icke-kommersiella bruk.
2.4Användaren förbinder sig att inte på något sätt använda Webbtjänsten för marknadsföring av varor eller tjänster.
2.5Webbtjänsten får inte användas av barn under 16 år. Användare som är under 18 år ska ha tillstånd från målsman att använda tjänsten. Användare under 18 år erinras om att Papilly efter begäran från målsman kan ha skyldighet att tillhandahållas Användarens målsman Inloggningsuppgifter och tillgång till Webbtjänsten.

Användarens förpliktelser

3.1Användaren får inte låta någon annan använda sitt Användarkonto.
3.2När användaren registrerar sig får Användaren sin e-postadress, alternativt användarnamn som sitt användarid och Användaren får välja ett lösenord (”Inloggningsuppgifter”).
3.3Användaren ansvarar för att förvara Inloggningsuppgifterna på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om användaren misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till Inloggningsuppgifterna eller användarkontot skall användaren omedelbart ändra sitt lösenord.
3.4Användaren lämnar samtycke till att dessa uppgifter och personuppgifter i övrigt behandlas i enlighet med Papilly’s Personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen.
3.5Användaren ska tillse att de uppgifter som lämnas är korrekta och aktuella och förbinder sig att inte teckna mer än ett konto eller att skapa ett konto i någon annans namn. Om Användaren önskar ändra sina Inloggningsuppgifter ska detta meddelas Papilly på anvisat sätt med användande av den hos Papilly registrerade e-postadressen för Användaren.
3.6Användaren ansvarar själv för all utrustning som krävs för att kunna använda Webbtjänsten (dator, programvara, telekommunikationssystem etc.) liksom för de kommunikationskostnader som uppstår vid användning av Webbtjänsten.
3.7Användaren förbinder sig att inte orsaka skada på varken Webbplatsen eller Webbtjänsten eller den hårdvara som används för driften av Webbplatsen och Webbtjänsten. Användaren ska ersätta Papilly för all skada som orsakats av Användaren avsiktligt eller genom vårdslöshet. Användaren är ansvarig för och skall ersätta Papilly för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot Papilly till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

Stängning, avregistrering och uppsägning av konto

4.1Användare som bryter mot Användarvillkoren kan av Papilly tilldelas en varning med uppmaning till rättelse. Om Användaren inte snarast vidtar rättelse så äger Papilly rätt att stänga och avregistrera Användarens konto. Papilly förbehåller sig rätten att därefter stänga av Webbtjänsten och radera Användarens användarkonto, lösenord och all därtill hörande information och alla filer som finns lagrade på Användarens konto och blockera Användarens framtida tillgång till Webbtjänsten.
4.2Papilly förbehåller sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort länkar, publicerad profil, information och kommunikation som strider mot Användarens åtaganden i Användarvillkoren.
4.3Avtalet gäller tills vidare och Papilly äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande med 1 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt och ställas till Användarens registrerade e-postadress.

Ångerrätt

5.1Användaren har rätt att avbryta en order, returnera en produkt eller avbryta ett avtal om att använda Webbtjänsten oavsett anledning. Om Användaren vill avbryta ett avtal måste denne meddela Papilly om att denne vill returnera en produkt eller avbryta en tjänst inom 14 dagar efter det datum då Användaren, själv eller via ombud, tog emot produkten/produkterna, eller från det datum då avtalet om Webbtjänsten ingicks. Om Användaren beställt flera produkter i samma order ska Användaren meddela Papilly om returen inom 14 dagar efter det datum då Användaren, själv eller via ombud, fysiskt tog emot den sista produkten i ordern.
5.2För att utöva dessa rättigheter räcker det att Användaren i meddelande till Papilly tydligt anger att Användaren avser returnera en produkt eller avbryta en order eller ett serviceavtal. Användaren kan meddela Papilly genom att skicka ett meddelande till [info@papilly.com] eller använda Konsumentverkets blankett: Blanketten hittar du här

Pris och betalning

6.1Priset för Webbtjänsten är i enlighet med Papilly’s vid var tid gällande prislista. Avgiften. debiteras månadsvis i förskott och tillhandahålls från dagen för betalning av Webbtjänsten till och med den dagen som infaller trettio (30) dagar därefter (”Förnyelsedagen”). Användaren som önskar att abonnemang av Webbtjänsten upphör ska meddela Papilly på anvisat sätt senast två (2) bankdagar före Förnyelsedagen.
6.2Om Användaren vid köp valt kreditkort godkänner Användaren att det kreditkort som registrerats löpande belastas med månadsdebiteringar. Väljer Användare betalning mot faktura tillkommer fakturauppgift i enlighet med vad som anges.
6.3Om Företagsavtal med Användarens arbetsgivare finns gäller vad som anges i Företagsavtalet avseende betalning.

Användargenererat innehåll

7.1Om Användaren, själv eller på uppmaning av Papilly skapar innehåll inom ramen för Webbtjänsten (”Användardata”) erhåller Papilly en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sublicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Användardata med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen (1960:729).
7.2Licensen innefattar en rätt för Papilly att på en aggregerad nivå använda Användardata i marknadsförings och forskningssyften. Härvid får endast avidentifierade data användas av Papilly i sådana syften.

Sekretess

8.1Papilly förbinder sig att under avtalstiden och därefter att behandla all Användardata strikt konfidentiellt. Papilly förbinder sig att använda Användardata enbart i syfte att fullgöra sina åtaganden avseende Webbtjänsten och inte för något annat ändamål än vad som framgår av Användarvillkoret. Papilly förbinder sig vidare att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställd, konsulter eller underleverantörer använder eller avslöjar Användardata för utomstående.
8.2Papilly åtar sig vidare att på betryggande sätt hantera kundregister, lösenord, personuppgifter och därmed jämförliga uppgifter av betydelse för Användaren. När Papilly anlitar underleverantörer så åtar sig Papilly att tillse att dessa underleverantörer följer samma säkerhetsförfaranden och säkerhetsföreskrifter vad avser dessa uppgifter.

Integritet

8.3Papilly har, i syfte att skydda sina användares integritet och säkerhet, tagit fram en personuppgiftspolicy som finns tillgänglig via Webbplatsen (”Personuppgiftspolicy”). Alla personuppgifter som Papilly tar del av kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftspolicyn som utgör en del av Användarvillkoren.
8.4Genom att acceptera Användarvillkoren accepterar Användaren att personliga data används och behandlas i enlighet med Papilly’s Personuppgiftspolicy.

Kundtjänst

9.1Papilly tillhandahåller kundtjänst och support för ärenden som avser användningen av Webbtjänsten i enlighet med anvisningar på Webbplatsen.

Innehåll genererat av tredje man

10.1Dessa Användarvillkor gäller enbart i förhållande till Webbplatsen och Webbtjänsten och omfattar inte andra webbsidor som drivs eller ägs av tredje man. Papilly är inte ansvarigt för av Papilly eller tredje man tillhandahålla länkar till webbsidor, inbäddat material eller andra resurser som ligger hos annan värdtjänsteleverantör än den Papilly använder för Webbplatsen och Webbtjänsten även om sådant material har integrerats i Webbtjänsten eller Webbplatsen.
10.2Användaren kan från tid till annan ges möjlighet att beställa tjänster eller produkter från tredje man genom Webbplatsen eller Webbtjänsten. Papilly är i inget fall part till sådana avtal som sluts mellan tredje man och Användaren, om inte annat uttryckligen anges.

Ansvarsbegränsning

11.1Papilly’s ansvar gentemot Användaren i anledning av dessa Användarvillkor är begränsat till skador som orsakats genom grov vårdslöshet från Papilly’s sida. Papilly är i inget fall ansvarigt för indirekt skada.
11.2Användaren är skyldig att hålla Papilly skadeslöst från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot Papilly som en följd av Användarens användande av Webbplatsen eller Webbtjänsten.
11.3Papilly garanterar inte att Webbplatsen eller Webbtjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Webbplatsen eller Webbtjänsten ligger nere till följd av underhåll, uppdateringar och tekniska förbättringar eller för att utveckla dess innehåll och/eller layout. Papilly förbinder sig att i möjligaste mån informera Användare före underhållsarbeten och uppdateringar.
11.4Papilly garanterar inte eller står bakom riktigheten eller tillförlitligheten i råd, åsikter, yttranden eller annan information, vare sig den har tillgängliggjorts eller distribuerats via Papilly, samarbetspartners, andra användare eller någon annan. Användaren accepterar att denne väljer att lita på råd, åsikter, yttranden och annan information på egen risk.

Överlåtelse och kvittning

12.1Papilly har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.
12.2Användaren är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot Papilly om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av Papilly.

Upphovsrätt och varumärken

13.1Användaren är medveten om att Webbplatsen och Webbtjänsten innehåller material till vilket Papilly äger de immateriella rättigheterna och att detta material är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt, databasrättigheter, patenträtt, varumärkesrätt och/eller andra äganderätter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden.
13.2Papilly’s affärspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare, kontraktsparters och andra utomstående parter kan också ha ytterligare äganderätt till material på Webbplatsen och inom Webbtjänsten.

Ändringar

14.1Papilly har rätt att ändra innehållet på Webbplatsen och i Webbtjänsten utan att i förväg inhämta Användarens godkännande.
14.2Papilly förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Papilly kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom ett meddelande Webbplatsen eller på annat sätt som Papilly finner lämpligt. En ny eller ändrad version av dessa Användarvillkor träder ikraft på och gäller för all användning av Webbplatsen och Webbtjänsten från den dag ändringen anslogs på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen eller Webbtjänsten efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar Användaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller inte.

Lagval och tvist

15.1Dessa Användarvillkor, tillhandahållande av Webbplatsen och Webbtjänsten samt tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller tillhandahållande av Webbplatsen och Webbtjänsten ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller tillhandahållande av Webbplatsen och Webbtjänsten ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontakt

16.1[Vill Användaren ta kontakt med Papilly kan Användaren göra det via e-post på adress som anges på Webbplatsen eller genom kontaktformulär på Webbplatsen.]